? ۹۲ - بهترین تصاویر جهان

بهترین تصاویر جهان

موزه علوم طبیعی
جمعه 23 فروردین 1392

۹۲

 یکی ازعجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

موزه جانورشناسی گرانت در لندن بیش از 67 هزار گونه جانوری را در خود نگهداری میکند. این موزه از سال 1828 در حال جمع آوری گونه های مختلف جانوری است.

در حال حاضر فقط 5 درصد از این گونه ها را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده است. این موزه جانور شناسی جزو عجیب ترین موزه های دنیا است و گونه های بسیار خاص و نادر از حیوانات در آن نگهداری میشود.

 

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

  

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

 

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

 

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

 

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

 

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

 

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

 

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

 

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

 

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا

 

 

موزه جانور شناسی,عجیب ترین موزه جانور شناسی دنیا